آرشیو برچسب

ناسزاگویی

تغییر چارچوب اجتماعی؛ بسترهای نوین کنشگری اجتماعی

اختر شیری، پژوهشگر و استادیار جامعه‌شناسی، عضو پیوسته و مدیر گروه علمی تخصصی جامعه‌شناسی نظری در انجمن جامعه‌شناسی ایران و مولف مقالاتی در حوزه‌ی مسائل اجتماعی ایران و جامعه‌شناسی تاریخی با دیدگاه جامعه‌شناسی تفسیری است که برای مرور چنین نوشته است: در شرایط اجتماعی کنونی که بسترهای اجتماعی با التهابات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همراه است و کلاف در هم پیچیده‌ای از روابط متکثر میان گروه‌های اجتماعی در ارتباط با گروه‌های حاکم به وجود آمده است، با الگوی جدیدی از کاربرد نمادهای واژگانی در میان کنشگران اجتماعی مواجه هستیم.…