آرشیو برچسب

نقد کتاب پورسینا

رونمایی تاریخی از یک بیمارستان مدرن در پهلوی اول

پانزده سال پس از انتشار کتاب بیمارستان‌های رشت، اثر دکتر سیدحسن تائب، این روزها، کتاب دیگری از همان ناشر پیش روی ماست با عنوان "کتاب پورسینا" که با کوشش و اهتمام نویسندگان متعدد و صاحب نظری نگاشته شده است. امری که بنا به تجارب و سوابق سالیان گذشته، نشان داده کاری سترگ و دشوار است و نمی‌توان نویسندگان و پژوهندگانی با علقه‌ها و رویه‌های متنوع را در یک موضوع واحد به کار گرفت. کتاب بیش از آنکه یک تاریخ پژوهی یا مردم نگاری صرف بوده باشد بیشتر یک پروژه تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. تهیه و…