آرشیو برچسب

نهاد مدیریتی رشت

اندک سالاری و خنثی سازی، شورای شهر را ناتوان کرده است

22 سال پس از اولین دوره‌ی شوراهای شهر، این نهاد هنوز خود را سردرگم تعاریف پیش ساخته و نیز مسیرهای انحرافی کرده است. نه تجربه‌ی گذشتگان، نه دانش روز جهان و نه بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآموخته، هیچکدام به نحو شایسته‌ای در سرلوحه این شورا قرار نگرفته است. اینک کم و بیش سه سال از دوره پنجم شورا گذشته و دو شهردار زمام امور را برعهده گرفته اما آشکارا هیچ پروژه زیرساختی و ضروری در این دوره در دستور کار قرار نگرفته است. شاید به این دلیل که تجارب گذشتگان در شوراهای شهر نشان داده است این دوره های گذرا بیش از آنکه  به پروژه های…