آرشیو برچسب

پارک سبزه میدان

کیش و مات

در میان انبوهی از سر و صدا، عبور و مرور پیاده ها و اتوموبیلها، به کار خودشان مشغولند. آن چنان که گویی گری کاسپاروف مهره ها را تکان می دهد. آنها هستند که می دانند هر مهره در صفحه سیاه و سفید وظیفه ای دارد. یکی می میرد و دیگری برای نجات جان مهره اصلی تا انتها، جان بر کف می دود. خانه به خانه پیش می روند تا مات یا پیروز شدن.