آرشیو برچسب

پروژه های عقب مانده رشت

بیمارستان شهید نورانی تالش یا دردستانی برای مردم

ساختمان جدید بیمارستان شهید نورانی تالش صبح روز پنج شنبه 27 شهریور درچارچوب چهارمین پویش ره سلامت و بهره‌برداری همزمان هزار و 400 تخت بیمارستانی کشور با ارتباط ویدیو کنفرانسی رییس جمهور افتتاح شد. این ساختمان 231 تخت بیمارستانی گنجایش دارد و در 4 طبقه با 15 هزار و 995 مترمربع ساخته شده است. طبق پیش بینی انجام شده این بیمارستان 30 تخت مراقبت‌های ویژه شامل 12 تخت ICU، 12 تخت CCU و 6 تخت NICU، دارد. 24 تخت زنان و زایمان، 8 تخت نوزادان، 24 تخت کودکان، 48 تخت بستری داخلی، 48 تخت جراحی، 12 تخت جراحی ویژه و 13 تخت دیالیز از دیگر…