آرشیو برچسب

پیشه‌وری

گماشتگی‌های بدفرجام

ظهور حزب توده و کنش‌های سیاسی و بعدتر نظامی آن و هم تاثیرات جدی اجتماعی و فرهنگی‌اش بر ایرانِ دهه‌ی 20 تا اواخر دهه‌ی 50، از مهمترین فرازهای کتاب تاریخ معاصر است که خوانش درست و بی سوگیری آن را برای فهم آن چه که در سده‌ی اخیر بر این خاک رفته ضروری می‌نمایاند. معطوف به این پاره از تاریخ، کتاب‌ها و مقالات بسیاری از کنشگران و بازیگران حوزه‌ی سیاست به خصوص نزدیکان به مرام حزب توده نوشته و منتشر شده که می‌تواند منبع و مرجع خوبی برای داوری پژوهشگران و جستجوگران حوزه‌ی تاریخ و اجتماع باشد. در این میان اما همچون رَویه‌ی مالوف در…