آرشیو برچسب

چانه زنی

فقدان نگاه استراتژیک به گیلان

مبادى خاصه (properprinciples) هر علمى يا از بديهيات است (همچون فلسفه و رياضى) و يا از مشهورات مقبولات، تجربيات و موهومات. شناخت اين مبادى ارزش و اعتبار يك تحليل علمى را معين می‌کند (جبارى، درآمدى بر جان‌شناسى اگزيستانسيال) تحليل كاركردى دوره‌هاى مديريتى چون مبتنى بر تعلقات حزبى يا سياسى است بيش از آنكه مبتنى بر واقعيات باشد، مبتنى بر موهومات است. واقعيات زيستى گيلانيان حكايت از آن دارد كه گيلان در چند دهه گذشته نتوانست نسبت به موقعيت تاريخى و جغرافيايى و عقبه‌ی مدنيت خودش به شاخص‌هاى مطلوب توسعه دست يابد. اين در حالى است كه…