آرشیو برچسب

چشم انداز توسعه

ارزش کار داوطلبانه در توسعه جامعه مدنی

خروجی‌های زندگی انسان بر زیست‌کره خانه زمین نشان می‌دهد که چگونه مدیریتی بر آن داشته است. از زمانی که انسان توانست خود را بشناسد و درک کند این زندگی چه قدر ارزشمند است، به دانش، اقتصاد و رسم و آیین توجه کرد و انبار کردن آب‌ها، تغییر در چهارچوب خانه زمین و کشمکش‌ها برای دسترسی داشتن و صاحب شدن منابع زمین بیش‌تر و بیش‌تر شد. برخی حرفه‌ای عمل کردند، عده‌ای از میان‌برها بهره بردند و کسانی از اجزا و وسایل حرفه‌ای و میان‌برها بیش‌تر و بیش‌تر بهره‌مند شدند و شمار بسیاری به اندک دسترسی به این منابع راضی شدند. تماشاگرانی نیز داشتیم…