آرشیو برچسب

کتابهای جولین بانز

احیای گذشته

«طوطی فلوبر» نه کتابی روایت محور است و نه کتابی داستان محور. به بیان دیگر نه با داستانی خطی مواجهیم و نه با شخصیت هایی که به پیشرفتش مددی رسانند. کتاب توجه اش معطوف به «گوستاو فلوبر»، رمان نویس معروف فرانسوی و طوطی ای است که در «ساده دل» از آن استفاده کرده است. راوی هر چه سعی می کند بیشتر با زندگی فلوبر آشنا شود، بیشتر دچار سردرگمی می شود؛ حتی در بخشی، بیوگرافی کاملی از نویسنده ارائه می دهد تا بر غیر قابل دستیابی بودن اطلاعات اصلی داستان تأکید کند. رمانی که داستان خدمتکاری به نام «فلیسیته» را روایت می کند که بیشتر عشق خود…