آرشیو برچسب

کمونیستم

مردی که میخ آخر را بر تابوت کمونیسم روسی زد

«اگر گورباچف همین مسیر را ادامه بدهد، سوسیالیسم ظرف دو سال آینده نابود خواهد شد.» اریش هونکر، رهبر آلمان شرقی که عمری سرسپرده بی‌چون و چرای شوروی و حزب کمونیست آن بود، اینک لب به شکایت گشوده بود. گورباچف آنها را رها کرده بود و در سفرهایش به پایتخت‌های اروپای غربی، از «خانه اروپایی مشترکمان» حرف می‌زد. وقتی هونکر در بن‌بست پیشنهاد هلموت کهل بر سر اتحاد دو آلمان گیر کرده‌ بود و همچون همیشه منتظر راهکاری از سوی شوروی بود، ناگهان گورباچف اعلام کرد که این مساله داخلی آلمان‌هاست و شوروی قصد ورود به آن را ندارد. این در واقع…