آرشیو برچسب

کمیسیونهای شورای شهر رشت

اعضای کمیسیون پنچ گانه شورای اسلامی رشت انتخاب شدند

در یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه‌ی عادی شورای شهر بر اساس قانون ، «احمد رمضانپور نرگسی» ریاست شورای اسلامی شهر رشت اعضای پیشنهادی خود برای عضویت در کمیسیون‌های پنج‌گانه شورای شهر را در صحن شورا معرفی و به رأی گذاشت که مورد موافقت اعضا قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت :درسال چهارم شورای اسلامی شهر رشت اسامی اعضای کمیسیونهای شورای شهر رشت به شرح زیر انتخاب شدند. کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت: حجت جذب، محمدحسن عاقل منش، فاطمه شیرزاد، فرهام زاهد و سید امیرحسین علوی کمیسیون عمران و توسعه…