آرشیو برچسب

کودکان خشمگین

خشونت خانگی در لیست سیاه آمارها

آمارهای رسمی اعلام می دارند که خشونت خانگی در قرنطیه افزایش یافته، فرانسه اعلام کرده خشونت خانگی در دوران قرنطیه تا 30 درصد افزایش یافته است،  در استان هوبی چین گزارش‌های خشونت خانگی به پلیس در طول ماه فوریه بیش از سه برابر مدت مشابه در سال قبل است، یا استرالیا مقدار قابل توجه‌ی بودجه به مبارزه با خشونت خانگی اختصاص داده است، وزارت بهداشت ایران پیامک هشدار ارسال می‌کند. اما خشونت خانگی چیست ؟ اما خشونت خانگی براستی مشمول چه مواردی می‌شود و آیا فقط برخوردهای فیزیکی مرد به زن را در بر می‌گیرد؟ هرگونه سلطه و رفتار خشن نسبت…