آرشیو برچسب

گیاه اکواریومی

مشاهده مهاجم جدید در منابع آبی گیلان

« قربانعلی محمدپور» مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان از مشاهده گونه مهاجم جدیدی  به نام کاهوی آبی درمنابع آبی استان خبر داد. محمد پور افزود: کاهوی آبی گونه مهاجمی است که وجود آن در منابع آبی برخی کشورها به معضلی جدی بدل شده است و اکنون در منابع آبی استان مشاهده شده است. وی گفت: این گونه طی پایش های دوره ای نیروهای محیط زیست و همچنین گزارشهای رسیده، در برخی از استخرهای طبیعی استان مشاهده شده است. این گیاه آبزی شناور، بومی آبهای مناطق گرم بوده و گیاهی آکواریومی است که در محیط طبیعی رهاسازی شده است. برگ های پهن کرکدار و ریشه …