آرشیو برچسب

گیله وا

فرصتی مناسب برای تعیین رسم الخط گیلکی فراهم شده است

پژوهشکده‌ی گیلانشناسی طی فراخوانی از صاحبنظران زبان و ادبیات گیلکی خواسته است نظرات خود را تا اردیبهشت ماه سال 99 به ایمیل پژوهشکده بفرستند تا بدین ترتیب رسم الخط زبان گیلکی را تعیین کنند. این شیوه نامه اگر چه بسیاری از محققان را پای کار آورده است اما تا اجماع کلی بحث و نظرهای مختلفی را می طلبد که بهتر است به این ایده ها و تجربیات توجه شود. در این رابطه، «محمدتقی پور احمد جکتاجی» محقق و روزنامه‌نگار گیلانی در گفت و گو با مرور اظهار می‌کند: زبان  پدری و مادری و قومی در استان ما گیلکی‌ست. خوشبختانه  گیلکی در چند دهه‌ی اخیر…