آرشیو برچسب

آبزیان گیلان

قهر کیلکاها با تور صیادان

عصرهنگام، لنج های صیادی لنگر می کشند و با بدرقه کاکایی ها راهی دریا می شوند. آنها در دل امواج پیش می روند تا در اعماق آب با تور و نور، ماهیان کوچکی که کیلکا نام دارند را صید کنند و با خود به ساحل بیاورند. هوا که رو به تاریکی می گراید دیگر نوبت شناورهاست که دست به کار شوند. نور مانیکاها روشن می شود و به عمق حدود 20 متری می رود. مانیکا نوعی لامپ است تا کیلکاها را به سوی خود جذب کند. پشت بندِ شناور، نوبت روشن شدن 4 مانیکای تورهاست. ماهی ها درو آن ها جمع می شوند، وقت آن است که 4 لامپ مانیکا خاموش و لامپ های تور روشن بماند و در…