آرشیو برچسب

آثار مرگ عزیزان در اثر کرونا

فقدان به‌ مثابه‌ی مکافات

"تنها آن‌كس كه به دوزخ می‌رود، اوريديس را بازمی‌يابد، تنها آن‌کس که کارد بر می‌کشد، اسحاق را به دست می‌آورد."           کیرگکور در عشق و سرسپردگی، گویی خویشتنْ محمل حضور دیگری می‌شود، فرد خویشتن را به‌تمامی به تملک دیگری درمی‌آورد و بیرون مرزهای خویش و درون دیگری سکنا می‌گزیند. فقدان و از دست دادن دیگری تجربه‌ی نوعی بی‌مکانی و آوارگی‌ست. حذف دیگریِ یگانه‌شده با خویشْ به منزله‌ی مرگ خود و خارج از تصور است و روان را می‌پاشاند. این دل‌بستگیِ شدید به ابژه‌ی میل و درونی کردن آن است که فقدان را به مثابه‌ی خسرانی عظیم و…