آرشیو برچسب

آثار مکتوب عکاسی

جفا به یار مهربان

اگربپذیریم که زندگی موهبتی سراسر رنج است و کارِ انسان ، کنار آمدن و پذیرفتن و به انجام رساندن این موهبت است، چقدر مجازیم و چه اندازه عاقلانه است که این موهبت بی برگشت را هدر دهیم؟ شاملو می گوید: ( زاده شدن یک اتفاق و مرگ یک واقعیت است) در این مدت محدود که عمر می نامندش، فارغ از شعار و کمال گرایی، چگونه با رنج ها نیرومندتر گلاویز شویم؟ بی گمان دانایی راه کنار آمدن و به سر انجام رساندن دنیای پیچیده ی کنونی است. نماد دانایی، علم و نماد علم نیز سواد وکتاب است. اما با این همه پدیده ها و مشکلات گوناگون قرن بیست و یکم و نیاز به…