آرشیو برچسب

آرشیو اسناد گیلان

دنیای بدون عکس، دنیای بدون خاطره و نشانه است

کفایت آریایی فر، محقق، پژوهشگر و استاد مسلم هنر عکاسی است. این را می توان در برگ برگ کتاب ماندگار او، به درستی دریافت. او از معدود اساتید هنر است که در کنار عشق به تدریس هنر، آموزه های خود را در چارچوب یک اثر تحقیقی به جامعه هنری عرضه می کند. کتاب "تاریخ عکس و عکاسخانه های گیلان قاجار و پهلوی اول" اگرچه مختصر و موجز نوشته شده است اما اثریست تحقیقی که برای بسیاری از مشتاقان این حوزه، غنیمتی است در این برهوت تحقیق و پژوهش. او در این کتاب هم  سرنوشت عکاسان قدیمی این سرزمین را می کاود و هم به کاوشگری عکس های مشهوری می…