آرشیو برچسب

آمار وبرنامه ریزی گیلان

ورود به قرن جدید با حکمرانی داده‌ها

به اعتقاد کارشناسان داده‌های آماری بنیادی‌ترین اصل برای برنامه‌ریزی است و برنامه‌ریزی اساسی‌ترین ويژگی برای مدیریت قلمداد می‌شود. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه‌ریزی و مدیریت از حلقه‌های توسعه به شمار می‌آیند و میزان توسعه یافتگی کشورها با كيفيت آمار و بهنگام بودن اطلاعات توليد شده، ارتباطی تنگاتنگ دارد. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در خصوص شعار «ورود به قرن جدید با حکمرانی داده ها» می‌گوید:«در شیوه جدید مبتنی بر ثبتی مبنا بودن آمار و اطلاعات به جای مراجعه به خانوارها و کارگاه‌ها، اطلاعات…