آرشیو برچسب

آموزش پرورش رشت

دبیرستان فروغ؛ حراجی فرهنگ یا بازگشت به ناسیونالیسم ملی

در تاریخ پرفراز و نشیب ایران و آمریکا، جاستین پرکینز، یک مبلغ مسیحی پروتستان و زبان‌شناس و اولین آمریکایی بود که بر طبق اسناد موجود در 1833 م ـ 1211 خورشیدی به ایران پای گذاشت. اما عمق و گستره روابط ایران و امریکا به دوره ناصری معطوف شده است. دورانی که نه امریکا چنان قدرت جهانی داشت و نه ایران آن کشور را یک وزنه مهم جهانی تلقی می کرد. در سال 1870 م ـ  1248 ش، ناصرالدین شاه نخستین بار اجازه تأسیس مرکز میسیونری مذهبی را به آمریکایی‌ها داد. به این شرط که فعالیت‌های این مرکز تنها شامل ارمنی‌ها و مسیحیان مقیم تهران شود. بااین…