آرشیو برچسب

آموزش پرورش

آقایان، نوبت شما هم میرسد!

 جنسیت، نقشی در اصل انسانیت ندارد و خلقت، نه بر اساس جنسیت که بر اساس حکمت الهي محقق شده است. زنان در طول تاریخ، شانه به شانه مردان و در مقاطعی جلوتر از آنان حرکت کرده و متوقف نشده‌اند. به جرأت می‌توان گفت اگر بانوان توانا گوشه‌ای از کار را نگرفته و با مردان همراهی نمی‌کردند، پیشرفت امروزی برای جهان متصور نبود. تاریخ شاهد این مدعاست و هیچ خللی نمی‌توان در آن ایجاد کرد. چه در شهرها و چه روستاها، این زنان بودند و هستند که موجب رونق امور شده و می‌شوند. اگر زنان در کار کشاورزی در کنار مردان نبودند یا بار بیشتر کار را بر دوش…