آرشیو برچسب

آیین کهن گیلان

نوروز بل، جشن کهن گیلان

گروم گروم گروم بل(صدای شکستن و سوختن هیزم) نوروزما، نوروزبل(اشاره به روزآغازین و شعله‌ی نوروزی) نوسال ببون سال سو(دعا: خدایا سال نو سال نور و سرشار روشنایی باشد) نو بدی خونه واشو( تازگی و طراوت را به عنوان پاگشای عروس سال تازه ارمغان بده) این شعر میراثی به قدمت تاریخ است. صبح نخستین روز از سال جدید دیلمی یا گیلانی به نام "نوروز بل" با همین شعر شروع می‌شود. مردان و زنانی که در کوهپایه این جشن را برپا می‌کردند که یعنی سال تازه شروع شده است. نوروزبل یکی از آیین‌های وابسته به گاهشماری گیلان است. این گاهشمار نیز…