آرشیو برچسب

اداره کشور

مدیران خاطره‌گو تکرار می‌شوند

وودرُو ويلسن( woodrow wilson)  بيست‌وهشتمين رئيس جمهور آمريكا (از سال١٩١٣ تا ١٩٢١) نخستين كسى بود كه بر دوگانه «امورسياسى» و «امور عمومى» تاكيد كرد. به عبارتى، اداره‌ی امور عمومى و دستگاه بوركراسى بايد بى‌طرف و مستقل از مناسبات سياسى و گردش قدرت باشد. متاسفانه در ايران در كنار اعوجاجات مختلفى كه وجود دارد، يكى از مهمترینِ این اعوجاجات آسيب‌زننده، همين نكته‌اى است كه يك رئيس جمهور در آن سر دنيا حدود صد سال پيش به آن اشاره كرده است. دستگاه بوركراسى كشور بايد داراى دانش رسمى باشد؛ يعنى هر دستگاهى كارشناسان و مديرانش را بايد…