آرشیو برچسب

ادبیات مدرن

شعر دهه‌ی نود، شعر شتاب و همهمه

اگر با این پیش فرض که ما در حال تجربه‌ی دوران پست‌مدرن و وضعیتی نامتعارف هستیم و با مختصات و شاخصه‌های اصلی عصر روان‌پارگی‌ها و برخوردهای التقاطی با پدیده‌های هستی به حادثه‌ی شعر در دهه‌ی نود بپردازیم؛ به رفتارهای اسکیزوفرنیایی و جزیره‌های کوچک می‌رسیم. شعر دهه‌ی نود با این شاخصه‌ها که متاثر از دهه‌های پیشین بود؛ با صداهای متکثر  به نمود و تکامل در شکل‌گیری رسید و می‌توان اذعان کرد که شاعران  ناخودآگاه در حال تجربه‌ی وضعیتی بودند که با نهادینه کردنِ ارزش‌های نامتعین و چندگونگی، پیش از جامعه صنعت و غول تکنولوژی به استقبال…