آرشیو برچسب

اراضی کاربری

عادتی به نام فرصت سوزی!

آن قدر موارد نقد بر اقتصاد سیاسی در ایران فراوان و متنوع است که هر اهل پژوهشی برای طرح مسائل دچار سردرگمی خواهد شد. با توجه به شروع فصل برداشت چای در گیلان و اندکی در مازندران، بهانه ای شد تا تورقی در این صنعت مهم داشته باشیم. در این جا به دلیل آمارهای کذب از سوی نهادهای مربوطه، ناگزیریم تا بخشی از جملات به شکل روایی و فاقد منابع دقیق باشد و این مساله جزو محدودیت های این یادداشت محسوب می گردد تا در نهایتاً دعوتی برای مخاطبینی باشد که هر یک مشاهده گرِ به یغما رفتنِ یکی دیگر از پتانسیل های بسیار مهم اشتغال در شمال ایران، بلکه…