آرشیو برچسب

ارزش پول ملی

اکوسیستم تولید و صادرات در الویت است

در اقتصاد ملی همزمان باید دو حرکت شکل بگیرد. همزمان هم باید نگاهی به داخل داشته باشیم تحت  عنوان یک حرکت صنعتی و تجاری در درون و در کنار آن قدرت صادرات. بنابراین در درون به دنبال یک نهضت تولید هستیم و خروجی آن به دنبال یک قدرت صادرات. این تجربه جهانی است یعنی تولید در درون و صادرات در اقتصاد ملی برای حضور در بازارهای بین المللی. به عبارتی می‌شود نهضت تولید و صادرات؛ این کاری است که بسیاری از کشورهای صنعتی انجام دادند و تجربه آسیای شرقی نیز همین است. در نهضت تولید و صادرات دو نگاه را باید داشت. در نگاه درون‌زا که معنی آن این…