آرشیو برچسب

ارسنجانی

امینی ـ ارسنجانی؛ مردانی که از شاه تمکین نمی‌کردند

اصلاحات ارضی در ایران اگرچه یک ایده‌ی امریکایی بود، اما پرورش یافته امینی و علی ارسنجانی محسوب می‌شد. ارسنجانی پیش از آنکه طرح اصلاحات ارضی به تمامی اجرا شود و اثرات آن را بطور محسوس درک کند، در محافل رسمی و رسانه‌ای به ابراز نظر شحصی خود می‌پرداخت و مکنونات خود را به بیرون منتشر می‌ساخت. این منویات به نحوی بود که حتی علی امینی نیز هر از چند گاهی او را به باد انتقاد می‌گرفت و یا به اصلاح و تعدیل سخنان او مبادرت می‌کرد. حتی یک بار دستوری به اداره کل انتشارات و رادیو داده بود که سخنان ارسنجانی پیش از انتشار از سوی نخست وزیر…