آرشیو برچسب

اسیبهای اجتماعی

پیرستیزی؛ پیش‌داوری مبتنی بر سن

به نظر می‌رسد که سالخوردگان درهر شرایط اجتماعی که باشند؛ از سوی دیگران و صرفا به‌خاطر سن‌شان کوچک یا کم اهمیت شمرده می‌شوند. بر همین مبنا پیرستیزی، پیش‌داوری و تبعیض علیه سالخوردگان محسوب می‌شود. در واقع پیرستیزی مانند نژادپرستی و تبعیض جنسی، ویژگی‌های جسمانی و در این مورد خاص سپید مویی و چین و چروک صورت یا هر نشانه دیگری از سالخوردگی را دلیلی بر کم ارزشی فرد به‌شمار می‌آورد. مطالعات انجام شده براساس شاخص امید به زندگی، در کشورهای مختلف حکایت از گرایش به «زنانه شدن پیری» دارد، به این معنی که تعداد زنان سالخورده از مردان…