آرشیو برچسب

اطفا حریق

آتش‌نشانی انزلی دست‌گریبان با کمبود نیرو و امکانات

آتش‌نشانی انزلی دچار چالش کمبود نیرو و امکانات است. رییس ‌آتش‌نشانی شهرداری بندرانزلی در گفت و گو با مرور اظهار کرد: آتش‌نشانی‌ها در سه شیفت کاری مشغول به ارائه‌ی خدمات هستند و بر اساس استاندارهای آتش‌نشانی به ازای هر 2500 نفر جمعیت باید یک آتش‌نشان در هر شیفتِ کاری مشغول بکار باشد. بنابراین در هر شیفت کاری باید حدود چهل و‌اندی نفر آتش نشان در 4 ایستگاه عملیاتی انزلی حضور داشته باشد، یعنی حدود 144 آتش نشان باید در طول 24 ساعت در انزلی به ارائه‌ی خدمت بپردازد، اما هم‌اکنون تعداد کل آتش‌نشان‌های ما حدود 55 نفر است.  «مهرداد…