آرشیو برچسب

افول صنایع

یک درصد از اراضی منطقه آزاد، صنعتی است

سرنوشت صنعت در گیلان، طی 100 سال اخیر، داستان پر پیچ و خمی داشته است. نقطه اوج و شکوفایی آن، همچون دیگر مناطق کشور در دهه های 40 و 50 تجربه شده است. دورانی که امکان بیشتر، موقعیت های بکر و فرصت های ناب، می توانست بخش عمده ای از اقتصاد گیلان را مولد و محرک نگه دارد. در سال های انقلاب، به جهت، برداشت ها و استنباط های التقاطی و چپ گرایانه، صنایع این بخش از کشور نیز، همچون شهرهای دیگر آماجی از سیاست های نادرست و رویه های نابخردانه شد. در سال های دولت هاشمی اقتصاد منطقه کمی به شکوفایی رسید، اگرچه با آسیب ها و پس لرزهای سهمگین…