آرشیو برچسب

ایران- انتخابات- گیلان- صندوق رای- مشارکت مردم- ریاست جمهوری

اراده ای برای بهبودی نیست

چرا اقبال به صندوق رای کم شده است؟ برای بیان دلایل؛ از این عبارت کم و بیش مشهور وام می‌گیرم. در تاریخ بیهقی برای بیان حمله مغول به ایران آمده"آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند" (اما اینها نرفتند) چون قتل و نهیب و خرابی و یغماگری و غارت از حدود و ثغورش خارج شود و خوی درندگی و سبوعیت همه کس و همه چیز را فرا می‌گیرد در چنین حالی، در جواب حال و احوالپرسی عبارت بالا خواهد آمد که در بیان مقصود موجزتر از این عبارت در فارسی نداریم. کشور ما در همه زمینه ها بیمار است. جای سالم برایش نمانده است. اقتصاد و…