آرشیو برچسب

ایران باستان

گیسو بریدن؛ زخم تازه از یک فقدان التیام نیافته

اجرای آیین‌ها و مناسک عزاداری اهمیت به‌سزایی دارد؛ زیرا موجب پذیرش فقدان می‌شود و شبکه‌ای از حمایت اجتماعی را ایجاد می‌کند که در تسهیل ماتم مؤثر است. سوگواری یک ماتم بهنجار محسوب می‌شود و به معنای انطباق با فقدان است. یک امر اجتماعی الزامی که روند پذیرش مرگ را تسهیل می‌کند؛ زیرا که ناتمام ماندن ماتم و سوگواری نکردن باعث انباشت‌اندوه و خشم می‌شود و تعادل اجتماعی- عاطفی بازماندگان را برهم می‌زند. تجربه فقدان و بازماندگی یک موقعیت اجتماعی است که سوگواری تنها یکی از مراحل مختلف آن به حساب می‌آید. اگر مراحل مختلف سوگ کامل نشود و…