آرشیو برچسب

باغ چای

آقای صادقی…

نیما فریدمجتهدی (فعال و پژوهشگر محیط زیست کوهستان)/ ابوطالب قاسمی وسمه‌جانی (دکتری جغرافیای روستایی) تعامل و‌اندرکُنش بومیان با عرصه‌های طبیعی متاثر از عوامل گوناگونی است که در مجموع تحتِ سیطره شرایط طبیعی و انسانی است. رابطه میان انسان و محیط در بوم‌سازگان کوهستانی تابع همان قواعدی است که در دیگر جایگاه‌های جغرافیای می‌توان یافت. تنها یکی‌از تفاوت‌های عمده آن‌ها شرایط خاص بوم‌سازگان کوهستانی با ویژگی‌های چون پیچیدگی و شکنندگی است که این رابطه را ظریف‌تر می‌کند.  در مساله حفظ محیط‌زیست کوهستان و میراث‌های طبیعی همچون…