آرشیو برچسب

بودجه رشت

محقق نمی‌شود!

یکی از مهمترین مشکلات مدیریت شهری رشت در سالهای اخیر، عدم تحقق بودجه پیش بینی شده‌ی سالانه است. در شرایطی که شهرداری رشت با کاهش منابع درآمدی و بحرانهای مالی حتی برای پرداخت حقوق کارمندان خود مواجه است، همه ساله لایحه بودجه‌ای را به شورای شهر ارایه می‌کند که هیچگاه مبتنی بر واقعیت تدوین نشده و به طور کامل محقق نمی‌شود.  بی ثباتی مدیریت شهری، کاهش منابع درآمدی وعدم ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به پروژه‌های عمران شهری در دهه‌های اخیر از جمله عواملی بوده که به عقیده کارشناسان شهری مانع از تحقق کامل بودجه و درآمد زایی پیش بینی…