آرشیو برچسب

بیمارستان نیکوکار املش

تنها مرکز شیمی‌درمانی دولتی شرق گیلان چشم‌انتظار بازگشایی

بخش انکولوژی بیمارستان نیکوکار املش که تنها مرکز شیمی‌درمانی دولتی شرق گیلان محسوب می‌شود، از دوم دیماه تعطیل است.  بی‌تردید دست به گریبانی با بیماری دشواری چون سرطان چنان بار سنگینی بر دوش بیماران و خانواده هاشان قرار می‌دهد که افزونی رنج‌های دیگری چون محرومیت  از امکانات درمانی در دسترس و مناسب، بسیار دور از تحمل است. و اما این روزها خبر تعطیلی بخش آنکولوژی بیمارستان 32 تختخوابی نیکوکاراملش که در آن خدمات شیمی‌درمانی بیماران سرطانی و بیوپسی مغز استخوان انجام می‌گرفت، باری‌ست که معالجه‌ی این بیماری سخت را در شرق گیلان…