آرشیو برچسب

تئاتر انتقادی

در هراس از تاریخ ‌نگاری انتقادی تئاتر

روزنامه اعتماد- بابک احمدی/ تاريخ‌نگاري تئاتر در ايران همواره با اما و اگر مواجه بوده و منابع در دسترس محققان و دانشجويان از صد و اندي سال تاريخ تئاتر(مدرن) ايران در مقايسه با ظرفيت موجود نشان مي‌دهد كه اساسا بخش عمده‌‌اي از ماجرا به «سكوت» گذشته و اين مسكوت ماندن همچنان ادامه دارد؛ سكوتي به اعتقاد من منزه‌طلبانه. با نگاه راديكال‌ به ماجرا مي‌توان مدعي شد كه اين ميزان گريز از ثبتِ تجربه‌هاي دهه‌هاي اخير به شقي رياكاري نيز آميخته است. چون از زاويه ديد يك روزنامه‌نگار و خبرنگار به ماجرا نگاه مي‌كنم كه پسوند «پژوهشگر» را در…