آرشیو برچسب

تونل سبزفومن

درختان چنار فومن، سرهایی که بریده شد

بیست روز از روزهوای پاک گذشته و کمی بیش از یکماه به سال  جدید باقی نمانده است. کم کم درختان به خزان رفته‌ی گیلان ازخواب زمستانی بیدار شده و شاخه های عریان میزبان جوانه زنی برگ های جدید خواهند بود و سرسبزی و حیات بار دیگر برتن درختان استان می‌نشیند، اما این  شامل درختان چنار شهرفومن نمی‌شود چون بار دیگر درختان فومن زخمی شده اند و سرها و شاخه های درختان چنار 40 ساله فومن  توسط  فضای سبز شهرداری فومن سرزنی شده اند. درختان چنار شهر فومن در دهه ‎40 و درابتکاری بدیع توسط  شهردار وقت کاشته شد و بعدها جزئی ازسمبل این شهر درآمد و…