آرشیو برچسب

دفنگاه زباله

بمب ساعتی ِ دفنگاه سراوان، در انتظار یک جرقه!

درباره سراوان گفتن، شنیدن و نالیدن در استان و کشور تبدیل به داستانی غم بار و تکراری شده که دیگر آدمها را تحریک نمیکند، البته این روزها پایش به برنامه های تلویزیونی ملی باز شده که گفته‌اند وضعیت بهتر شده است و سوالات زیادی را برای اهل تفکر ایجاد کرده است اما چنین نیست. بزرگترین دفنگاه شمال کشور در بارشهای سالهای دور و اکنون با بحرانهای رانشی شدیدی دست و پنجه نرم کرده که کار را برای مدیران شهرداری سادهتر ولی شدت بحران را افزایش داده است، از سوی دیگر آتشسوزیهای وقت و بیوقت در تمام فصول سال نشان از بحران شدید در منطقه دارد.…