آرشیو برچسب

رضا سجادی

از پشت میکروفن رادیو

این اولین صدایی بود که از دستگاه رادیو در ایران شنیده شد: اینجا ایران است، رادیو تهران. صدای غریب و ناآشنایی که نخستین بار مردم تهران از طریق یک جعبه سحرآمیز آن را می شنیدند. در بین دهها صدای ماندگاری که در همه این سال ها از رادیوی تهران به گوش شنوندگان ایرانی رسید صدای گوش نواز سجادی،  قدیمی ترین و ماندگارترین آن بود که  از رادیوی ترانزیستوری تهرانی ها از کوچه باغ های ساختمانی در شمیران تهران به گوش ها می رسید. اردیبهشت سال ۱۳۱۹ خورشیدی اولین نطق در رادیوی ایران با گویندگی سیدرضا سجادی قرائت شد. در بین دهها صدای…