آرشیو برچسب

سیاستهای جمعیتی گیلان

بی نتیجه بودن سیاست دستوری فرزندآوری

 فرزندآوری از جمله سرمایه‌گذاری همه دولتها برای نسل آینده است که نیازمند سیاستهای انگیزشی مؤثر برای خانوارهاست. به اعتقاد کارشناسان بی‌توجهی به روند کاهش جمعیت و عدم استقبال از فرزندآوری، کشور را با چالش‌های عدم بقای نسل، بحران پیری و خاکستری شدن جمعیت، ورشکستگی و از هم پاشیدگی جمعیت، کاهش شدید باروری، تغییر سبک زندگی، تغییر ساختار سنی جمعیت و بسیاری موارد خطرناک دیگر مواجه ساخته است. این درحالیست که بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری، درآمد سرانه پایین، فقر، نابرابری درآمد، نااطمینانی شغلی، تورم انتظاری،…