آرشیو برچسب

شبکه مخابراتی گیلان

فضای شهری رشت زیرسایه ی دکل های مخابراتی

سال گذشته بود که مدیرعامل وقت شرکت مخابرات گیلان گفته بود در نصب دکلهای مخابراتی با ممانعت مردمی مواجه هستیم و به این دلیل در برخی از مناطق رشت ، نقاط کورآنتن دهی موبایل داریم . رسول آمویی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات گیلان با صرف میلیاردها تومان تعداد زیادی دکل مخابراتی برای افزایش سیگنال‌رسانی آماده نصب دارد گفته بود: به علت همکاری ‌نکردن برخی از شهروندان درپی شایعات مربوط به بیماری‌زا بودن این دکلها، این پروژه معطل مانده است. اما این ادعاها هیچ‌گونه پایه علمی ندارد و براساس آزمایش‌های فنی وعلمی صورت گرفته تشعشعات …