آرشیو برچسب

شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

سلیمانی؛ مداراجوی خردگرا

پنهان نیست که فدوی بر منش حکمرانی و استراتژی کشور، بالاخص بر سیاست منطقه ای و‌ نقش رو بتزاید نظامیان در همه شئون،  نقد جدی دارم. اما بگمانم یک فرمانده فقید سپاهی در وضع فعلی و‌ تحولات محتمل آتی کشور، چنان وزن بالفعل و‌بالقوه ای داشت، که به احترام شهادتش باید نوشت و‌گریست. اول: ابعاد وجود حاج قاسم تا حد زیادی ناشناخته مانده است. به یک نمونه اکتفا می کنم.  او ‌از اوایل جنگ ‌تا آخر حیات، رفیق همایون صنعتی بود. همایون ارتباطات دست اول با چهرهای آمریکایی فعال در خاورمیانه از جنگ دوم تا انقلاب داشت. به عنوان مدیر انتشارات…