آرشیو برچسب

فعالیتهای مردمی در کرونا

اعتمادسازی دولت، زمینه ساز انسجام گروههای مردمی

ایران در سال های اخیر آبستن حوادث مختلفی بوده است. وقوع بحران های پی درپی از زلزله تا سیل، نفس کشور و دستگاههای خدمات رسان و مدیریت بحران را به شماره انداخته و در گاهی مواقع دولت از کمک رسانی به حادثه دیدگان عاجز مانده است. اما حضور به موقع گروههای مردمی و سمن ها  در قلب بحران‌ها، ثابت کرده آنان در قلب حوادث پیشروتر از دولت و نهادهای رسمی هستند و خود با پشتوانه‌ی مردمی دست به کار می‌شوند. موضوعی که در بحران های سیل لرستان در ابتدای سال، سیستان در پاییز گذشته و اکنون کرونا برای همه از جمله دولت امری ثابت و پذیرفته شده است.…