آرشیو برچسب

قزوین- دیلمان

ابریشمی که طنابِ دار است…!

آزمون و خطاهایی که در جهان در حوزه محیط‌زیست کوهستان تجربه شده، فرصت مناسبی جهت جلوگیری از انباشت اشتباهات و در نهایت درماندگی ناشی از آن است. تجربه‌های که در تمامی کشورهایی که انواع مدل‌های توسعه را یا گذرانده یا در حال تجربه آن هستند به شکل عینی در زمانه‌ای که کمتر چیزی از نگاه به دور می‌ماند، مهیا است. در حالی‌که در کشور به غایت کوهستانی ایران، عموماً کوهستان جایگاه اندکی در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های مانند آمایش سرزمین دارد، کشورهای هم‌جواری چون قرقیزستان چنان در این زمینه پیش‌رو بوده‌اند امروزه یکی از سردمداران و…