آرشیو برچسب

مهاجرت کیمیا علیزاده

کوچ بی بازگشت کیمیا

کیمیا علیزاده نیز به جمع ورزشکاران کوچ کرده پیوست. خبری که رفته رفته می رود از فرط تکرار برای مان عادی شود؛ خروج یک قهرمان دیگر از ورزش به آن سوی مرزها و بیرون آوردن پیراهن تیم ملی ایران و پوشیدن پیراهن کشور دیگر است. اما سوژه مورد نظر با دیگران بسیار متفاوت بود؛ آنقدر متفاوت و مهم که هرگز زیر بار اخبار ترور و موشک باران و سقوط هواپیما گم نشد. از هر زاویه ای که به ماجرا نگاه شود این کوچ با دیگر موارد مشابه تومنی هفت زار فرق داشت. این بار صحبت از کیمیای ورزش کشور بود که همه ی جامعه ی ایرانی برایش خیال بافی کرده بودند و…