آرشیو برچسب

پسروی دریای خزر

مخاطرات پسروی دریای خزر برای سواحل گیلان

«اعظم نظام هاشمی» رییس اداره‌ی زیست بوم های دریایی اداره کل محیط زیست گیلان است. او از سال 1370 در این اداره کل بعنوان کارشناس آزمایشگاه فعالیت خود را با نمونه بردای از منابع آبی و تالاب های استان شروع کرد. رییس اداره‌ی منابع انسانی و پس از آن ریاست اداره‌ی محیط زیست دریایی، نظارت بر اجرای ضوابط استقرار صنایع و کنترل آلودگی ها و پایش آلودگی های دریایی از سوابق و فعالیتهای اعظم نظام هاشمی در محیط زیست گیلان بوده است. وی در یادداشتی برای مرور نوشت : دریای خزر در هزاران سال و طی دوره های مختلف، شاهد پسروی های متعدد در دوره…