آرشیو برچسب

کاهش موالید

گیلان در سراشیبی نرخ رشد جمعیت

موضوع کاهش میزان موالید و میل به تک فرزندی و از سوی دیگر رشد روزافزون جمعیت سالمندی در استان گیلان طی یکی دو سال اخیر به یکی از مباحث جدی و قابل تامل در مباحث کلان جمعیتی و جامعه شناسی ایران تبدیل شده است. کنشی که از یک رو محصول آگاهی و دستاوردهای فرهنگی نسل جدید و از سوی دیگر متاثر از پیامدهای ناگوار اقتصادی بوده است. بدیهی است بخش عمده ایی از جامعه جوان این استان متاثر از شاخص های کلان زندگی در دنیای امروز به این باور دست یافته اند که با رشد جمعیت و سیر فزاینده میزان موالید، نسل آتی در آینده با منابع محدودتری مواجه خواهند…