روایت دارالمرز

  سفرنامه‌نویسی از دوران صفویه از لحاظ کمی و کیفی اهمیت یافت، زیرا مناسبات شکل گرفته بین ایران و کشورهای اروپایی در این دوره، توجه سیاحان اروپایی را به شکل چشمگیری به ایران جلب کرد…
ادامه مطلب ...