شبح طاعونِ زباله در رشت

در سریال چرنوبیل همه به دنبال مقصر فاجعه بزرگ بودند. فیزیکدانانی که می دانستند شکستِ هسته امکان پذیر نبود مگر با خطای انسانی و آن خطا چه بود؟ خطاهای انسانی قطعاتی بودند کوچک اما پیوسته…
ادامه مطلب ...