ببر کاغذی

رابطه مفهوم "حقوق بشر"و "ضرورت" چیست؟ چرا گاهی طرح مفاهیم حقوق بشری، سخت لازم می‌شود؟ آیا حقوق بشر بلحاظ معرفت شناختی امر پیشینی است؟ ما که افتخار سنگین "منشور حقوق بشر" را از 538 پیش…
ادامه مطلب ...